➪ 𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗹𝗲

𝖢𝗈𝗅𝗈𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗎𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺𝗅

24ᠻρ𝘴:

𝗦𝘂𝗻𝗸𝗶𝘀𝘀𝗲𝗱

ρ𝘳ꫀ𝘲ꪊꫀꪶ:

𝗘𝘅𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰̧𝗮̃𝗼: 50
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗲: -10
𝗗𝗲𝘀𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲𝘀: 50
𝗦𝗼𝗺𝗯𝗿𝗮𝘀: -15
𝗧𝗼𝗺 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗹𝗲: 25
𝗗𝗲𝘀𝘃𝗮𝗻𝗲𝗰𝗲𝗿: 10
𝗣𝗼𝗲𝗶𝗿𝗮: 50
- 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗹 𝗻𝗼: 25

ᥴꪮꪶꪮꪊ𝘳𝓽ꪮꪀꫀ:

𝗙𝗶𝗹𝘁𝗿𝗼: 𝗦𝗲𝘆𝗰𝗵𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀

Cᴄ: .sᴛᴀʀᴅᴜᴋɪᴇs

➪ 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲

𝖢𝗈𝗅𝗈𝗋𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗎𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺𝗅

𝓽𝓲𝘬 𝓽ꪮ𝘬:

𝗣𝗲𝗴𝘂𝗲 𝘂𝗺 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗺 𝘂𝗹𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗴𝘁𝗵

ρ𝘳ꫀ𝘲ꪊꫀꪶ:

𝗘𝘅𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰̧𝗮̃𝗼: 25
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗲: 10
𝗗𝗲𝘀𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲𝘀: 20
𝗡𝗶𝘁𝗶𝗱𝗲𝘇: 20
𝗕𝗿𝗶𝗹𝗵𝗼: 5
𝗔𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼: 50
𝗕𝗼𝗿𝗿𝗮𝗿: 40
-𝗙𝗶𝗹𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗮𝗹 𝗻𝗼: 70%

ᥴꪖρ ᥴꪊ𝓽:

-𝗔𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲𝘀:
𝗕𝗿𝗶𝗹𝗵𝗼: 5
𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼: -15
𝗘𝘅𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰̧𝗮̃𝗼: 8
𝗡𝗶𝘁𝗶𝗱𝗲𝘇: 100
𝗦𝗼𝗺𝗯𝗿𝗮𝘀: 100
𝗧𝗲𝗺𝗽: -3
- 𝗘𝘀𝗳𝗲𝗶𝘁𝗼: 𝗘𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗶𝗻𝗵𝗮𝘀 1( 𝗽𝗼𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗲𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗾𝘂𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗳𝗶𝗹𝘁𝗿𝗼 𝗻𝗼 0 )

ᥴꪮꪶꪮꪊ𝘳𝓽ꪮꪀꫀ:

𝗛𝗦𝗟:
🟠𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼: -40,00
🔵𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼: 50,00
🔴𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼: 10,00

Cᴄ: ᴄᴏʟᴏʀɪɴɢs_.ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟs

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE