بگردم کل دنیا را ز کفر و لوط و بودا را به اسرائیل چو موسی را مسیح و چون اهورا را

نیابم نه نیابم من به مثل او نشاید هم کسی باشد از او بهتر؟ نشاید نه نباید هم

وصالمان چقدر آسان مثال چک چک باران
صدای خنده های تو صدای گریه ناودان
در آن روزهای بارانی ما، ما شدیم به آسانی
همان روزهای شادمانی میگذشتند به آرامی
دل من همچو دریا بود دل تو خشم ابرا بود
این دل من همچو کوهی قوی و لیک بی پروا بود

#وصال
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE