fp help <3

⊹˚˖⁺ ⌗✦ ࿐ ➤ ❝ ❞ ͙ α 🧾✿ 🌷 。゚・
✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡
⚘┊ ⚯͛ ⚡︎ ᵕ̈ »»— —«« ʚɞ ✧✿➹ ఌ ❝ ❞ ⚓︎ ılı.ıllı. : ̗̀➛ ⌞ ⌝ ⤖ ┊͙ ⌗ જ ⊹˚˖⁺ ☁︎ ➤ 『 』 ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཹ։❀ ꩜ ılı.lıllılı.ıllı. ʚĭɞ 。˖* ⋆ ⋆ ∘
𖥻 ✿• ℘


꒰ ꒱
˗ˏˋ ´ˎ˗
↳ ੈ‧₊˚ ┊͙
..⃗.🕊•̩̩͙⁺゜ ⤾·˚ ༘ ◡̈
꒰ 🥥 ꒱ؘ ࿐ ࿔*:・゚

ˏˋ°•*⁀➷
─◌✰್
┊͙ ୭̥⋆*。
┊͙˚.
.ೃ࿐
┊͙✧˖*°࿐
*ੈ✩‧₊˚
✧ ೃ༄*ੈ✩
₊˚ˑ༄ؘ
˚₊· ͟͟͞͞➳❥
┌────────────┐

└────────────┘

↳˳⸙;; ❝ text ᵕ̈ ೫˚∗:

˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ꒰ ⌨︎ ✰ @name ⁱˢ ᵗʸᵖⁱⁿᵍ··· ꒱ | ೃ࿔₊•

-ˏˋ こんにちは⠀⠀♡⠀⠀안녕하세요 ˊˎ-

☁️ . . . ⇢ ˗ˏˋ basics ࿐ྂ

—— —͙ – -

˚  ·

* ˚ ✦

⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉

❥ ✰ ┊ ☏ ﹄▫ ♚ ◌

۵

║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║

𝙨𝙘𝙖𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙙𝙚...

𓆝 𓆜 ––––———–––––———–┊⁀➷

˚ ༘✶ ⋆。˚𓆟

🗒 ❛ text ༉‧₊˚✧

🗓:: t e x t uwu ┊͙

╰┈┈┈┈┈┈┈

❱ http:˚♡insert username! ˚ˑؘ🍥 ·˚

₍ get to know ˗ˏˋinsert nameˎˊ˗

:text:✧˖°࿐

꒰ 🌸 welcome to ”♡ᵎ꒱ˀˀ ↷ ⋯

˚₊· ͟͟͞͞➳❥(name's) bio⋆* 🍭 ⁺⑅

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

✎ ☕️ . . ⇢ ˗ˏˋ text ˎˊ˗ ꒰ 🥀 ꒱

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ₍₍...️₎₎ ꒰ ❛ text ❜ ꒱

۪۫❁ཻུ۪۪┊

✁・・・

❝ text ᵕ̈

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᵕ̈ ↷

꒰⚘݄꒱₊_______________

݄⿴݃*₊↷text 。

┌─────── · · · · ♡

┌──── “ 💭 „

└➤ status 。✑ ─────┐

⁀➷

╭───────────✎

╰─▗ ▘➤𖥸 title

✦ ╮text

╰───────────────🥀

𑁍┊사랑병 ˎˊ˗

______
┊  ┊ ┊

┊  ┊ ✫

┊ ⊹ ⋆

┊. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

» [song name] «

⠀⠀✧ ⠀ ⠀ ⠀ 0:00 ─〇───── 0:00

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⇄   ◃◃   ⅠⅠ   ▹▹   ↻

ㅤㅤ:¨·.·¨:

`·..➭

。゚゚・。・゚゚。

゚    — ➴

゚・。・ ┊͙

┊͙

━゙

─── ∙ ~εïз~ ∙ ───

-`,✎

✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕   ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹   ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧   . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫`   ⃟ ཹ։❀ ፧  ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰〰 ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,! ♻ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞    @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ

; ♡⋆.ೃ࿔*

│﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀
………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

└——————— - [ 📼 ]. +

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

𝕓𝕒𝕓𝕪 𝕓𝕣𝕠𝕤𝕜𝕚𝕖 ‹⌇

❬ ⸙: ✰❛ 𝙘𝙖𝙩𝙨𝙪; ❀❜ ❭

————————————

⇀ ↽

┊   ┊ ˚❀ ⋆。˚❃

┊   ┊   ✿

┊   ┊       ❁⋆

┊ ๑  ┊

✾ ⋆   ┊. ˚.

˚✽

☯︎

✎…

◡̈ & ☁︎

╭───── ( 🦆 )

┌                                           . . .

. . .                                           ┘

꒰🖇꒱ insert something ♡꙼̈ ࿐ ࿔

.✧

˚◞♡   ⃗*ೃ༄

┊┊┊

┊┊┊ ❁ཻུ۪۪ ━ ❝

┊┊┊   ❝insert

┊┊⋆ something ❞

❀┊

︒✯⋅

⇢˚⋆ ✎ ˎˊ- "爱自己"

-`, (insert text) ꒱ ↷🖇🥛

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

✧∘* ೃ ⋆。˚.

☁︎·̩͙✧

◛⑅·˚ ༘ ♡

﹋﹋﹋﹋

↷ ⋯ ♡ᵎ

‧₊ ❁ཻུ۪۪.;:୭̥.┊🖇💌 ꒱

✎ᝰ┆text.

⌢ : ♡ ⤹ ぃ ゚. ﹏﹏﹏

·˚✎ ﹏

⁺◟text . . . ︎ꜜ

⊹₊ ⋆ text ꜜ

୧ *·˚ text┆↰

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ; ♡⋆.ೃ࿔*

ㅤㅤㅤㅤㅤ    ﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀

ㅤㅤㅤ      ㅤ 。↷ ✧*̥₊˚‧☆ミ table of contents!¡ •ଓ.°

┊i.    one

┊ii.   two

┊iii. three

┊iv. etc

ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ︶︶︶︶︶︶︶˗ˋ  .*ೃ✧₊˚.❁ ↷

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤ ︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿

ㅤㅤㅤ› 〉 🦍 .ೃ we rock !  🐊 „ ↴

ㅤㅤㅤ⏤ ⏤ ✎  .ೃ    here we gooo !!

ˏˋ ☄️ °•*⁀➷ oc’s comm !

→˚₊· C  ܴೈ be unique ❞

‿︵‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - - - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵‿︵

╭ ◜ ୨୧ ◝ ╮

‿︵‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - - - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵‿︵

┏━━━━°⌜ 赤い糸 ⌟°━━━━┓

-ˋˏ [] ˎˊ-

┗━━━━°⌜ 赤い糸 ⌟°━━━━┛

ılı.lıllılı.ıllı.

┊ ⇄ ◁◁ II ▷▷ ↻ ┊

₀․₀₀◦────────────────◦ ₃․₁₅

ᵐⁱⁿ ────────────○─ ᵐᵃˣ

◂◂ ► Ⅱ ▸▸

› 〉 📂 .ೃ

-`,((❀));

*   ˚ ✵

╭┈                      .· * • ˚

│                   ✶   : ·  •

│                           .· *

│                      ✵ ˚ : ·

╰────────✬      * ˚  ✶

.   ·  *

˚ .

﹀﹀﹀﹀ᶰᵉʷ﹀﹀﹀﹀﹀﹀  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

📅date 〔🌎〕;   🌙hour;   📱⇆63%

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .

﹀﹀﹀﹀﹀﹀ᵒᵒ⁷﹀﹀﹀﹀

┌───────── · · · · ♡

┌──── “ 💭 „

└➤ text 。✑ ─────┐

⠀ ོ ┌ ꒰⍉꒱─ ➤ text ༘`⍜´ˎ-

-

-

-

-

⌾๑ˊૢᵕˋૢ๑

└──» ✎ 。

─⌽

╭────────────

╰─➛✎﹏ | welcome ! .°• ੈ♡₊˚•.

˖⋆࿐໋₊

،، :🐾 :

︶︶︶

.˚ ₍🗒₎┊..⃗. text⌇🥛🖇 text  ♥︎ᵎ

‍ ..⃗.  babes 𑁍ࠜೄ ・゚ˊˎ

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

꒰꒰ 🍢 ˊˎ -

﹌﹌

≡;- ꒰ °text ꒱

˚ ༘ˀˀ  ꒰‧⁺ text ✎ˀ

˗ˋ 🍧 ˊ˗

❝私は何もなかったので、私は何かになったと言った。❞

──────

❝you told me i was nothing so i became something.❞

˗ˏ 🍧 ˎ˗‍‍‍‍

-ˏˋ 📂 ˎˊ-

♡ᵎ 📋; Leaders: ꧂

⇲ ヾBe happy ノ” 🎎

︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿

|  · • ❝〔 I n t r o 〕❞ • ·        .  .  .  •  .  .; .  . ✿.  . •

|

៚ · 💌 | 🌙

*·˚ ༘ ➳〔 watching you shine 〕 ࿐ ࿔*:🖇

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ↷ ·˚ ༘ 💌 text : ꒱

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ───────────── .°୭̥ ❁ ˎˊ˗

ㅤㅤㅤㅤㅤ    ┊ .˚

└─────── have fun! ──➤

. ˚◞♡   ⃗ 🕊*ೃ༄

━━━━┅━━━┅━━━━

☄︎. *. ⋆

⋆·˚ ༘ * 🔭

助手 | helpers

- - - - - - - - - - - - -

﹀﹀﹀

₍🕊₎ ..⃗.  ꒰  leaders  ꒱

table of contents࿔₊•

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

✧.。. *.

┊┊┊┊           ·               °

┊┊┊✯                  •                 *

┊┊☽  *                 ·

┊┊                           *

┊✯ °                                °

☽         *    ·          *

:  :      :

☆           :              ☆

┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆

┆ ┆ ┆ ┆⌛️ₒ    ‍     ‍

┆ ┆ ┆   *:・゚      ↷ ⋯ ♡ᵎ 🚬 ⌇ ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ↴

┆ ┆ *ೃ                                    тaerι’ѕ bio.

┆ ‍    ‍    ‍ *₊°。

¨🎞

⌌┈┈┈┈┈┈┈

┊ .˚📩  ༘┊͙ t E x T ;

⌎┈┈┈┈┈┈┈

˚    ·.  ·

˚꒰ insert username˚ˑ 𓆡 ͎·˚

︶︶︶︶︶︶︶︶︶༉‧₊˚.

┊┊┊┊ ➶ 𓆉。˚ ✧

┊┊┊✧ ⁺    ⁺ °

┊┊ .𓆟 ͎. 。˚ °   insert sum

┊┊                         text ok!!

┊┊.                            ➶—͙˚ ༘✶

┊ ➶ 。˚  °

*.           *    ·

︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵

↷ ⁞ insert

⁞ text

◛ * .  •   ·

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

.   °. •     。

♡ 。• *

* .    •.  ° 。

fp help <3

𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳
A ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ ǫ ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ
𝗔 𝗯 𝗰 𝗱 𝗲 𝗳 𝗴 𝗵 𝗶 𝗷 𝗸 𝗹 𝗺 𝗻 𝗼 𝗽 𝗾 𝗿 𝘀 𝘁 𝘂 𝘃 𝘄 𝘅 𝘆 𝘇
𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷
𝙰 𝚋 𝚌 𝚍 𝚎 𝚏 𝚐 𝚑 𝚒 𝚓 𝚔 𝚕 𝚖 𝚗 𝚘 𝚙 𝚚 𝚛 𝚜 𝚝 𝚞 𝚟 𝚠 𝚡 𝚢 𝚣
𝔸 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫
𝐴 𝑏 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 𝑔 ℎ 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑜 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑢 𝑣 𝑤 𝑥 𝑦 𝑧
𝖺 𝖻 𝖼 𝖽 𝖾 𝖿 𝗀 𝗁 𝗂 𝗃 𝗄 𝗅 𝗆 𝗇 𝗈 𝗉 𝗊 𝗋 𝗌 𝗍 𝗎 𝗏 𝗐 𝗑 𝗒 𝗓
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
ɐ pq ɔ p ǝ ɟ ƃ ɥ ᴉ ɾ ʞ l ɯ u o d b ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z
𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯
𝖠 𝖡 𝖢 𝖣 𝖤 𝖥 𝖦 𝖧 𝖨 𝖩 𝖪 𝖫 𝖬 𝖭 𝖮 𝖯 𝖰 𝖱 𝖲 𝖳 𝖴 𝖵 𝖶 𝖷 𝖸 𝖹
𝖺 𝖻 𝖼 𝖽 𝖾 𝖿 𝗀 𝗁 𝗂 𝗃 𝗄 𝗅 𝗆 𝗇 𝗈 𝗉 𝗊 𝗋 𝗌 𝗍 𝗎 𝗏 𝗐 𝗑 𝗒 𝗓
𝒜 𝐵 𝒞 𝒟 𝐸 𝐹 𝒢 𝐻 𝐼 𝒥 𝒦 𝐿 𝑀 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 𝑅 𝒮 𝒯 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵
𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏
𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℚ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 ℤ
𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫
𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅
𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟
𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩
𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓹 𝓺 𝓻 𝓼 𝓽 𝓾 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃
𝙰 𝙱 𝙲 𝙳 𝙴 𝙵 𝙶 𝙷 𝙸 𝙹 𝙺 𝙻 𝙼 𝙽 𝙾 𝙿 𝚀 𝚁 𝚂 𝚃 𝚄 𝚅 𝚆 𝚇 𝚈 𝚉
𝚊 𝚋 𝚌 𝚍 𝚎 𝚏 𝚐 𝚑 𝚒 𝚓 𝚔 𝚕 𝚖 𝚗 𝚘 𝚙 𝚚 𝚛 𝚜 𝚝 𝚞 𝚟 𝚠 𝚡 𝚢 𝚣
ᕠ ᗷ ᘓ ᗪ Ԑ Ŧ ᱙ H I Ժ K ꪶ M ꫜ ට ᖘ Ҩ ᖇ S ꪻ ሆ ٧ ᗯ ᝣ Ⳡ Z
ᴀ ʙ ᥴ ᖙ ᰀ f ᥀ ʜ ꯵ ᧒ ᴋ ⳗ ᴍ ɴ ๑ ρ q ʀ ຣ ᰋ ບ ᥎ ໖ ᰽ ᥐ ɀ
ᴬ ᴮ ᶜ ᴰ ᴱ ᶠ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᵠ ᴿ ˁ ᵀ ᵁ ᵛ ᵂ ˣ ʸ ᶻ
ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ f ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ q ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ
𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙
𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿 𝑀 𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍
𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 𝑔 ℎ 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑜 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑢 𝑣 𝑤 𝑥 𝑦 𝑧
𝗔 𝗕 𝗖 𝗗 𝗘 𝗙 𝗚 𝗛 𝗜 𝗝 𝗞 𝗟 𝗠 𝗡 𝗢 𝗣 𝗤 𝗥 𝗦 𝗧 𝗨 𝗩 𝗪 𝗫 𝗬 𝗭
𝗮 𝗯 𝗰 𝗱 𝗲 𝗳 𝗴 𝗵 𝗶 𝗷 𝗸 𝗹 𝗺 𝗻 𝗼 𝗽 𝗾 𝗿 𝘀 𝘁 𝘂 𝘃 𝘄 𝘅 𝘆 𝘇
α в с ∂ є ғ g н ι ј к I м и о р ϙ я s т ц ᴠ ш х ч ᴢ
α в c ɔ ε ғ ɢ н ı ᴊ κ ʟ м п σ ρ ǫ я ƨ т υ ν ш х ч z
ค ๒ ς ๔ є Ŧ ɠ ђ เ ง к ใ ๓ ท ๏ թ ợ г ร t ย ⱴ ฬ x ฯ z
α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ
α в ɕ ԃ є ƒ ց н ι ว к ℓ м σ ρ ۹ я ѕ т υ ν ω χ у ʑ
Λ в ¢ ∂ є ƒ g н ι ᴊ к ℓ м η Ω ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z
ᥲ b ᥴ d ᥱ f g h ι j k ᥣ ꧑ ᥒ ᥆ ρ q r ᥉ t ᥙ ᥎ ᥕ ᥊ ᥡ z

Fp help <3

🕷₊ ˚ .⌗ she/her
⌜✿⌟ 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖓𝖆𝖒𝖊 | 🎀
cc :: 🕸
💒 love u 💒

ˋ ୨୧ ˊ˗ —
𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 𝖿𝖾𝖾𝖽 <3
✎ᝰ you’re 𝖻𝖾𝖺𝗎𝗍𝗂𝖿𝗎𝗅 <3
❏ :: ◡̈ ꒰ ꒱

ˋ ୨୧ ˊ˗
𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝐦𝐢𝐥𝐥𝐬 𝖿𝖾𝖾𝖽 <3
✎ᝰ you’re 𝖻𝖾𝖺𝗎𝗍𝗂𝖿𝗎𝗅 <3

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
- 𖤐 ( 𝗺𝗶𝗹𝗹𝘀 ) 𝗳𝗲𝗲𝗱
- ↳︎ 𝗛𝗮𝘀𝗻'𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲𝗱
- 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗻𝗴

✿⌇よなぜう﹞જ ⌟
📢 ᜊ ·˚ ༘ 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞 -- ! ⊹˚˖⁺
•𓈈• 🍓 ˘͈ᵕ˘͈

— ˗ˋ ౨ৎ ˊ˗ —
➳ NOT IMPERSONATING
⌗ ꯵ ⳗ๑᥎ᰀ ບ ຣ๑ ᴍບᥴʜ ∞ ࿔*:・
⤾·˚ ༘ ◡̈ : 我爱你 ᜊ

🀋 𓎆 𓂃 multi 𓂃
⊹ 𓏲 ⚛︎ bakery ◞
🛒 ࣪ . ⊹˚˖ ___
𓍯 мιℓкѕнαкє↷ωєв ₊˚

🍧⌇ 𝐮𝐫 beautiful ! ⊹˚˖⁺
ʚ₊˚. ✿ ꒱ 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐨𝐧𝐬 ! ᰔ
. cc :: petitesunrae
✁・・・・・

📢⌇𝐦𝐲 socials ! ↑ ˚˖⁺
ʚ₊˚‧ ✿ ꒱ 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞 fanpage ! ᰔ
— not impersonating ❕

⌗ 𝑌𝑂𝑈𝑅 𝑁𝐴𝑀𝐸 ! ✿
— fanpage : wear a mask ⌗ ˚. !
give credits ✿ ꒱

⌜not impersonating જ ⌟
⤷ ᜊ pronouns ·˚ ༘ fandom ⊹˚˖⁺
⌗ tc: ____! ✦ ࿐
사랑해

🌷: ⌗ I ᜊ adore you ఌ
⌜multi : 𝐢𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐟𝐞⌟
— not impersonating

»»— 𝐃𝐚𝐢𝐬𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐨𝐩𝐞𝐧 —««
# Sunkin feed ⚡︎
➷𝐓𝐜: ✿ @topzre

જ ⋮ ⌗ fandom ⋮ ꩜ ⋮
— group chat est <3 ⊹˚˖⁺
ᨳ ·˚ ༘ ✿ ꒱ マイアカウント

⌗⋆ ˚. ℕ 𝔸 𝕄 𝔼 !
— not impersonating
mask on pls ⛸ ˚. !
prounouns!.. ♡︎ ꒱ love u

𖧧𖤣 confeттι⌇🍧
❝she/her❝ 𓍯
⌗ tc|cc __ 🍥
☈ __ gc 🧾 ⤾ ✿

⌜ your name જ fandom ⌟
⤷ ᜊ ·˚ your gc ⊹˚˖⁺
⌗ NOT impersonating!
✦your ✧ store જ

『 𝓦εlɕσmε ↑˚˖⁺ 愛 』
⤖ ๓ยใtเ Ŧєє๔ 𓈈 ⌗ ⊹˚˖⁺
🀋 not impersonating ⚛︎ ⬫ִׄ ʚ

🛁⌇ spam, block ! ⊹˚˖⁺
ʚ₊˚. ✿ ꒱ 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢 fan page!
— not impersonating ❕ᰔ

fp help <3

🧾 ⌞ title here ! ⌝ 𓈈 — 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬 : ☕

⋒ 𝗶𝗯 :: ____ | 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : ┊⏲ :: ┊𝐭𝐚𝐠𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰 :

┊⋒┊𝐈𝐁: ┊꒰🧁꒱ 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 <3

🐇 | ⌞ 𝐍𝐞𝐰 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧! ⌝ 𓈈 | 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬 ´・ᴗ・`:

役職⊹˚˖ ༊ 🍥 𓈈 caption ⬫ִׄ ﹌ ︴𓂅 𝐒/𝐎: ┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬: 𓂅


› ࣪˖ ⌕ 🎀: 𓊆 title𓊇 ˖ ࣪ 𖥻 🕷 || 𝖎𝖇-tlm || ˑ  ⌨︎ ะ🏩⌇tαgs :

「 title 」⚓︎ — 𝗂𝖻:__ | ⚘ — 𝖽𝗍: 𝗒𝗈𝗎!
🔖 ·˚ ༘┊ ılı.ıllı.┊꩜┊ᜊ┊𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:

🐇: .˚ ༘ • caption here ∘ ılı.ıllı. ∘ ⌜ s/o : ... ⌟ ∘ ∘ ib: ____ ∘ hashtags : ...

𓂅 .˚ ༘ 🐰 ∘『 titre 』 ∘ ib : ___ ∘ ⚓︎ ⌞s/o: ... ⌝ ⊹˚˖⁺ • tags: #....

🍒·˚ ༘ 𝗍𝗂𝗍𝗋𝖾┊͙ ◟̆◞̆ ┊͙ ılı.ıllı. ┊͙ 𝗦/𝗢 : ┊͙ ఌ ┊͙ 𝗜𝗯: ┊͙ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:

ఌ · 𝓣𝐈𝐓𝐋𝐄 : text here · 𝓘𝐁 : tag pls┊𝓣𝐀𝐆𝐒 :

៸៸ ˚ give credits ˚ ♫ ·˚ ༘ | ib ⸝⸝ me » ( tags ) | # ( personal tag ) | 🍵

⤖ ఌ — title | ⤜ ib: tags: ⤛ |
౨ ┆⌗ 🦢·˚ ༘〘 title 〙┆ ιb: __┆ тαgѕ: ┆⤙
#fyp #viral ┆

— 🎬 ⊹˚˖⁺ ⤖ ⌗ - 𝗂𝖻: ____ - 𝖲/𝖮: ⤖
⤷‧₊˚ 𝓗𝐚𝐢! 𓈈 u gorg! ⬫ִׄ ʚ ⌜ib :____ ⌟ / #fyp #ily ᜊ 𓂅 |

ඞ 𝐡𝐢!┊ ⚓︎ ⌞ib : ⌝ ⌞𝗏𝖼 : ⌝ ⊹˚˖⁺┊ᰔ┊𝐭𝐢𝐦𝐞: ꒰ ꒱┊ 𝗍𝖺𝗀𝗀𝗂𝖾𝗌 :

🍧 ❝ Put something here ❞ 𓈈 s/o⌇🍥⌇𖧧𖤣 taggies ⚛︎

➛ 𝗁𝗂 ᵕ̈ ➴ 𝗂𝖻- ➶ 𝗍 𝖺 𝗀 𝗌 ❀ ::

⋒ 𝗶𝗯 :: ____ | 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : ┊⏲ :: ┊𝐭𝐚𝐠𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰 :

𝐡𝐢!┊𖠰 𝐈𝐁:┊❄︎ 𝐦𝐨𝐨𝐝:┊𝐭𝐢𝐦𝐞: ꒰ 🕰️꒱┊𝐓𝐀𝐆𝐒:🏷️

🍬 ⤾·˚ ༘ ⊹˚˖⁺ 𝐈𝐁- _____! ꑘ 𖡡 𓏲 𝐭𝐚𝐠𝐬-

𖥻 ✿• ℘ put caption here ⚓︎ ⌞𝗌/𝗈 : ⌝ 𝗏𝖼 : ⊹˚˖⁺ | 𝗍𝖺𝗀𝗌 :

役職⊹˚˖ ༊ 🍥 𓈈 caption ⬫ִׄ ﹌ ︴𓂅 𝐒/𝐎: ┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬: 𓂅 『 』

⤜ ᰔ ⤛ ❲ hello there ! ❳ ∘ ib - _ ∘ s/o: ___ : ❀ ∘ tags

🌷 。゚・ ┊͙ ⚡︎ 𝐈𝐁: ________ ఌ 𝐒/𝐎 :: | 𝐓𝐀𝐆𝐒:┊͙ caption here ┊͙ ⚡︎ 𝗂𝖻: _______

⌗ 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝🎀 ⊹˚˖⁺┊✦ 𝐭𝐚𝐠𝐬:: ❝ bad 𝐛𝐥𝐞𝐞𝐩❞🌷┊

* ˚ ✦ ✧・゚: | 𝗜𝗕: @ here | 🕰 : (put time here)𝗔𝗠 𝗣𝗠 // 𝗧𝗔𝗚𝗦:

🔭 ·˚ ༘ ┊͙ ◟̆◞̆┊ ılı.ıllı.┊𝐈𝐁:┊꩜┊𝐃𝐓: ┊ᜊ┊𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:

·˚ ༘ ┊(caption) ◟̆◞̆ ┊ılı.ıllı.┊𝖲/𝖮: ┊꩜┊𝗂𝖻: ┊ᜊ┊𝗍𝖺𝗀𝗌:

🍬 ⤾·˚ ༘ ⊹˚˖⁺ 𝐈𝐁- idk! ꑘ 𖡡 𓏲 𝐭𝐚𝐠𝐬-

→ ༄ ‧₊˚ 𝗐𝖾𝗅𝖼𝗈𝗆𝖾┊ ⏲ :: ┊𝗍𝖺𝗀𝗌 𝖻𝖾𝗅𝗈𝗐 :

— 💌: .˚ ༘ ┊ᜊ┊𝒊𝒃: ___ ┊𝗍𝖺𝗀𝗌 — #example ◟̆◞̆

✦ ↳𝐡𝐢!┊↳𝐈𝐁:__┊◡̈ 𝐦𝐨𝐨𝐝 :┊𝐭𝐢𝐦𝐞 ꒰🕰️꒱ :𝐭𝐚𝐠𝐳🏷️::

🍵 ⤾·˚ ༘ ! ⊹˚˖⁺ ┊͙𝐒/𝐎: ┊͙𝐃𝐓: ┊͙ʚ T i t r e ɞ┊𝐢𝐛 :: ┊🧝🏻‍♀️┊⌗ hashtags -

➤ : 🌷 ! ◟̆◞̆ : ·˚ ༘ 𝖲/𝖮: ఌ┊𝖨𝖡: ఌ┊𖥻 𝖧𝖳:

⤜ ᰔ ⤛ ❲ hello there ! ❳ ∘ ib - _ ∘ s/o: ___ : ❀ ∘ tags::

🔭 ·˚ ༘ ┊͙ ➛ 𝗁𝗂 ᵕ̈ ➴ 𝗂𝖻- ➶ 𝗍 𝖺 𝗀 𝗌 ❀ ::

fp help <3

𝐠𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞
Déjà pour télécharger toute les ecriture que je vais voir donnez il faut aller dans Google et rechercher « dafont.com » après vous écrivez les ecriture dans la barre de recherche, les télécharger sur fichier et les partager sûr vont !

𝐞𝐜𝐫𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐧𝐭
Hug me tight
Lemon milk
Letters for leaners
Muthiara
Love
Kinan
Kawaï stitch
Internet friends
Cream
BodoniXT
Louis george cafe
Messy smiling cactus regular
Pumpkin cheesecake
Rainyheart
Winterfun

𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐧𝐭
Butterflies
Coffe icons
Cutes icons
Donut icons
GarlicSaltExtra
Grunge strokes
Habede extra doodles
KGflavorAndFrames
Menina graciosa
Milk
Paris
Planets

fp help <3

𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 :
clarity +10
sharpen -10
noise -10

𝐩𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥 :
filtre : teal 100%
effect : stardust
adjust ::
exposition +40
contrast -20
teint de peau +25
aberration +25
flou au choix

24𝐟𝐩𝐬
Filtre : red flavor

⤜ 𝐟 𝐢 𝐥 𝐭 𝐫 𝐞 ⤛

→ 𝟐𝟒𝐟𝐩𝐬
Mettre le filtre « red flavor »

→ 𝐩𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥
Filtre :: oakland 35%
Effect :: dust
Exposition :: 35
Constrate :: - 40
Ombres :: - 100
Flou :: 50

→ 𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭
Clarity :: - 6
Sharpen :: - 6

fp help <3

𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭
Clarity +10
Sharpen -10

𝐩𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥
Filtre : teal 50%
effet : stardust
adjust :
flou 25

24𝐟𝐩𝐬
Filtre : blueming

Fp help <3

24𝐟𝐩𝐬 :
Filtre : honey dark

𝐩𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥 :

effet :: sparkles #1
20,22,25,0
Adjust ::
esposition +50
contrast -50
point fort -50
ombre -50
vibrance +25
Poussière 75

𝐩𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥 (pour une 2e fois)
lagoon #1 a 50%

𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 :
Clarity +2
Sharpen +2

𝐜𝐚𝐩𝐜𝐮𝐭 :
sharpen +60

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE