මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ලස්සන සින්දු youtube වෙතින් නිකුත් කරන video නැරඹිය හැකිය.

ලස්සන සින්දු youtube චැනලය මගින් සිංහල සිංදු නිකත් කරනු ලැබේ.

ලස්සන සින්දු youtube චැනලය මගින් නිකුත් කර ඇති සිංදු ශ්‍රවණය කර subscribe කරන්න.

' සම්බුද්ධ රාජ ශ්‍රී ගෞතම'ශ්‍රවණය සඳහා පහත link එක click කරන්න https://youtu.be/hFxKSWo7Iqk
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE