Lista de Yaoi

Yaoi

🏳️‍🌈: 𝐘𝐚𝐨𝐢𝐬

A

𝐀 𝐦𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐝e
𝐀 𝐠𝐮𝐲 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮
𝐀 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐧𝐞𝐬
𝐀𝐢𝐬𝐚𝐫𝐞𝐬𝐮𝐠𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧
𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐢𝐥𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞
𝐀 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐚 𝐚𝐨 𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐥
𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐩𝐡𝐚
𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐬𝐬𝐞̂𝐠𝐨
𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐲 𝐱𝐱𝐱 𝐩𝐨𝐩𝐜𝐨𝐫𝐧
𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚́𝐫𝐢𝐨
Anti p.t

𝐁

𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠?
𝐁𝐮𝐤𝐢𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐚𝐤𝐞𝐝𝐨 𝐝𝐚𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐬𝐚
𝐁𝐣 𝐚𝐥𝐞𝐱
𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐦𝐢𝐫𝐫𝐨r
𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐢𝐧𝐤
𝐁𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥
𝐁𝐚𝐛𝐲, 𝐩𝐮𝐧𝐤 𝐤𝐢𝐝

𝐂

𝐂𝐫𝐚𝐝𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐢𝐦𝐚𝐞
𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐛𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐬 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫
𝐂𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐡𝐞𝐧𝐠
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥
Chess piece

𝐃

𝐃𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐨𝐮-𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐰𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐚 𝐊𝐢𝐫𝐚𝐢
𝐃𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞
𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐝𝐨𝐨𝐫
𝐃𝐞𝐞𝐩

𝐄

𝐄𝐧𝐝 𝐥𝐨𝐯𝐞
𝐄𝐧𝐭𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐦𝐨

𝐅

𝐅𝐮𝐫𝐮𝐞𝐫𝐮 𝐲𝐨𝐫𝐮 𝐧𝐨 𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭𝐬𝐮𝐠𝐨𝐭𝐨
𝐅𝐮𝐭𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚𝐢 𝐧𝐚 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞
𝐅𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐨𝐱𝐲𝐠𝐞𝐧
𝐅𝐮𝐫𝐢𝐦𝐮𝐢𝐭𝐞 - 𝐲𝐮𝐤𝐢𝐧𝐨-𝐜𝐡𝐚𝐧!
Futari de Papa Hajimemashita

𝐆

𝐇

𝐇𝐚𝐣𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐡𝐢𝐭𝐬𝐮𝐫𝐞𝐧
𝐇𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐨 𝐦𝐢𝐳𝐨 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐮
𝐇𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐨𝐢 𝐧𝐨 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚
𝐇𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐧𝐨 365𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢
𝐇𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐰𝐚 𝐬𝐡𝐢𝐨𝐤𝐚𝐳𝐞 𝐧𝐢 𝐦𝐚𝐝𝐨𝐫𝐨𝐦𝐮
𝐇𝐢𝐧𝐞𝐤𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞𝐫
𝐇𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐢𝐦𝐞 𝐛𝐨𝐲𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝
𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐮 𝐚𝐫𝐞
𝐇𝐞𝐥𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭
𝐇𝐲𝐚𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐱𝐭
𝐇𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐞 𝐭𝐢𝐠𝐡𝐭
𝐇𝐞, 𝐡𝐢𝐦 & 𝐮𝐬
𝐇𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐢𝐦𝐞 𝐦𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐨
𝐇&𝐇 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐡𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐚

𝐈

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥 𝐳𝐞𝐫𝐨
𝐈𝐭𝐚𝐳𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐞𝐤𝐨 𝐧𝐢 𝐠𝐨𝐲𝐨𝐮𝐣𝐢𝐧
𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚𝐢: 𝐇𝐲𝐚𝐤𝐮𝐧𝐞𝐧 𝐧𝐨 𝐤𝐨𝐢
𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐞 𝐬𝐨
𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚 𝐤𝐨𝐢 𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐫𝐮 𝐦𝐚𝐝𝐞
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐨𝐧 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞𝐬 (𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭)

𝐉

𝐉𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐭𝐨𝐧𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐨𝐛𝐚𝐧
𝐉𝐮𝐧𝐣𝐨𝐮 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚
𝐉𝐮𝐧𝐣𝐨𝐮 𝐬𝐚𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜

𝐊

𝐊𝐚𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐢𝐢 𝐡𝐢𝐭𝐨
𝐊𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐬𝐨 𝐭𝐨 𝐤𝐨𝐢 𝐧𝐢 𝐭𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞
𝐊𝐚𝐭𝐞𝐤𝐲𝐨!
𝐊𝐢𝐬𝐬 𝐦𝐞 𝐥𝐢𝐚𝐫
𝐊𝐢𝐧𝐠'𝐬 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫
𝐊𝐚𝐭𝐚𝐦𝐮𝐤𝐮 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 (𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭)
𝐊𝐨𝐢 𝐰𝐚 𝐞𝐭𝐮𝐝𝐞!
Kimi no sumire
Koi Kirari,Kage Sururi
Kichiku, Encount
Kimi Towa Gokai Kara Hajimarimashitaga

𝐋

𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐥𝐮𝐬𝐭
𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫
𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐧 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧

𝐌

𝐌𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫
𝐌𝐲 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞𝐦𝐚𝐭𝐞
𝐌𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧
𝐌𝐨 𝐝𝐚𝐨 𝐳𝐮 𝐬𝐡𝐢
𝐌𝐞𝐮 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨
𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐤
𝐌𝐞𝐮 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐨 𝐱
𝐌𝐞 𝐰𝐚 𝐤𝐮𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐨𝐝𝐨 𝐧𝐢 𝐤𝐨𝐢 𝐭𝐨 𝐢𝐮
Made place
Maku ga Oritara Bokura wa Tsugai

𝐍

𝐍𝐞𝐤𝐨𝐦𝐢𝐦𝐢 𝐨𝐦𝐞𝐠𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞

𝐎

𝐎𝐨𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐰𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐨𝐮 𝐨
𝐎𝐨𝐤𝐚𝐦𝐢-𝐤𝐮𝐧 𝐰𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐬𝐚𝐧𝐚𝐢
𝐎𝐤𝐚𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐤𝐲𝐨𝐮𝐝𝐚𝐢 𝐧𝐨 𝐛𝐚𝐚𝐢
𝐎 𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚́𝐫𝐢𝐨
𝐎𝐮-𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐩𝐩𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞

𝐏

𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧
𝐏𝐞𝐫𝐧𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐚̃𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐡𝐚𝐦
𝐏𝐫𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤
𝐏𝐚𝐢𝐝
𝐏𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐧

𝐐

𝐑

𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐛 𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐠𝐮𝐞𝐢𝐫𝐨
𝐑𝐞𝐟𝐞𝐢𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐜𝐨𝐦 𝐯𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐨
𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐫𝐨𝐨𝐦
Red candy
Royal servant
𝐒

𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐲
𝐒𝐢𝐠𝐧
𝐒𝐭𝐫𝐮𝐠𝐠𝐥𝐞
𝐒𝐢𝐫𝐞𝐧'𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐠
𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲
Shishunki cherry bullet
Sobremesa do Diretor

𝐓

𝐓𝐨𝐨 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞
𝐓𝐢𝐞𝐝 𝐮𝐩 𝐢𝐧 𝐭𝐰𝐢𝐧𝐬
𝐓𝐚𝐬𝐨𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐮𝐭𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬
𝐓𝐞𝐧𝐭𝐡 𝐭𝐢𝐦𝐞'𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐦
𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥d
Turn off the camera

𝐔

Under the greenlight

𝐕

𝐕𝐚𝐫𝐠𝐨𝐭𝐡'𝐬 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐲𝐬
𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞

𝐖

𝐖𝐡𝐨'𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲?
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐚𝐤𝐮𝐳𝐚 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞

𝐗

𝐘

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐢𝐬 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝
𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦
𝐘𝐚𝐠𝐢 𝐭𝐨 𝐨𝐨𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐭𝐬𝐮𝐣𝐨𝐮 𝐣𝐢𝐣𝐨𝐮

𝐙

𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐚𝐦𝐨r
𝐙𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐤𝐢𝐫𝐢𝐭𝐬𝐮! 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐢𝐭𝐬𝐮 𝐛𝐥 𝐠𝐚𝐤𝐮𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐮𝐭𝐨𝐮 𝐠𝐚𝐤𝐤𝐨𝐮

Lista de Yaoi

🏳️‍🌈: 𝐘𝐚𝐨𝐢𝐬

A

𝐀 𝐦𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐝e
𝐀 𝐠𝐮𝐲 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮
𝐀 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐧𝐞𝐬
𝐀𝐢𝐬𝐚𝐫𝐞𝐬𝐮𝐠𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧
𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐢𝐥𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞
𝐀 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐚 𝐚𝐨 𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐥
𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐩𝐡𝐚
𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐬𝐬𝐞̂𝐠𝐨
𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐝𝐲 𝐱𝐱𝐱 𝐩𝐨𝐩𝐜𝐨𝐫𝐧
𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚́𝐫𝐢𝐨
Anti p.t

𝐁

𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠?
𝐁𝐮𝐤𝐢𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐚𝐤𝐞𝐝𝐨 𝐝𝐚𝐢𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐬𝐚
𝐁𝐣 𝐚𝐥𝐞𝐱
𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐦𝐢𝐫𝐫𝐨r
𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐢𝐧𝐤
𝐁𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥
𝐁𝐚𝐛𝐲, 𝐩𝐮𝐧𝐤 𝐤𝐢𝐝

𝐂

𝐂𝐫𝐚𝐝𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐢𝐦𝐚𝐞
𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐛𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐬 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫
𝐂𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐡𝐞𝐧𝐠
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥
Chess piece

𝐃

𝐃𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐨𝐮-𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐰𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐚 𝐊𝐢𝐫𝐚𝐢
𝐃𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞
𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐝𝐨𝐨𝐫
𝐃𝐞𝐞𝐩

𝐄

𝐄𝐧𝐝 𝐥𝐨𝐯𝐞
𝐄𝐧𝐭𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐦𝐨

𝐅

𝐅𝐮𝐫𝐮𝐞𝐫𝐮 𝐲𝐨𝐫𝐮 𝐧𝐨 𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭𝐬𝐮𝐠𝐨𝐭𝐨
𝐅𝐮𝐭𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚𝐢 𝐧𝐚 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞
𝐅𝐚𝐭𝐚𝐥 𝐨𝐱𝐲𝐠𝐞𝐧
𝐅𝐮𝐫𝐢𝐦𝐮𝐢𝐭𝐞 - 𝐲𝐮𝐤𝐢𝐧𝐨-𝐜𝐡𝐚𝐧!
Futari de Papa Hajimemashita

𝐆

𝐇

𝐇𝐚𝐣𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐡𝐢𝐭𝐬𝐮𝐫𝐞𝐧
𝐇𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐨 𝐦𝐢𝐳𝐨 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐮
𝐇𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐨𝐢 𝐧𝐨 𝐤𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚
𝐇𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐭𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐧𝐨 365𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢
𝐇𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐰𝐚 𝐬𝐡𝐢𝐨𝐤𝐚𝐳𝐞 𝐧𝐢 𝐦𝐚𝐝𝐨𝐫𝐨𝐦𝐮
𝐇𝐢𝐧𝐞𝐤𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞𝐫
𝐇𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐢𝐦𝐞 𝐛𝐨𝐲𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝
𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐮 𝐚𝐫𝐞
𝐇𝐞𝐥𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭
𝐇𝐲𝐚𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐱𝐭
𝐇𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐞 𝐭𝐢𝐠𝐡𝐭
𝐇𝐞, 𝐡𝐢𝐦 & 𝐮𝐬
𝐇𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐢𝐦𝐞 𝐦𝐲 𝐡𝐞𝐫𝐨
𝐇&𝐇 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐡𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐚

𝐈

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥 𝐳𝐞𝐫𝐨
𝐈𝐭𝐚𝐳𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐞𝐤𝐨 𝐧𝐢 𝐠𝐨𝐲𝐨𝐮𝐣𝐢𝐧
𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚𝐢: 𝐇𝐲𝐚𝐤𝐮𝐧𝐞𝐧 𝐧𝐨 𝐤𝐨𝐢
𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐞 𝐬𝐨
𝐈𝐭𝐬𝐮𝐤𝐚 𝐤𝐨𝐢 𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐫𝐮 𝐦𝐚𝐝𝐞
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐩𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐨𝐧 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞𝐬 (𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭)

𝐉

𝐉𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐭𝐨𝐧𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐨𝐛𝐚𝐧
𝐉𝐮𝐧𝐣𝐨𝐮 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚
𝐉𝐮𝐧𝐣𝐨𝐮 𝐬𝐚𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜

𝐊

𝐊𝐚𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐢𝐢 𝐡𝐢𝐭𝐨
𝐊𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐬𝐨 𝐭𝐨 𝐤𝐨𝐢 𝐧𝐢 𝐭𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞
𝐊𝐚𝐭𝐞𝐤𝐲𝐨!
𝐊𝐢𝐬𝐬 𝐦𝐞 𝐥𝐢𝐚𝐫
𝐊𝐢𝐧𝐠'𝐬 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫
𝐊𝐚𝐭𝐚𝐦𝐮𝐤𝐮 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 (𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭)
𝐊𝐨𝐢 𝐰𝐚 𝐞𝐭𝐮𝐝𝐞!
Kimi no sumire
Koi Kirari,Kage Sururi
Kichiku, Encount
Kimi Towa Gokai Kara Hajimarimashitaga

𝐋

𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐥𝐮𝐬𝐭
𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫
𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐧 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧

𝐌

𝐌𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫
𝐌𝐲 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞𝐦𝐚𝐭𝐞
𝐌𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧
𝐌𝐨 𝐝𝐚𝐨 𝐳𝐮 𝐬𝐡𝐢
𝐌𝐞𝐮 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨
𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐤
𝐌𝐞𝐮 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐨 𝐱
𝐌𝐞 𝐰𝐚 𝐤𝐮𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐨𝐝𝐨 𝐧𝐢 𝐤𝐨𝐢 𝐭𝐨 𝐢𝐮
Made place
Maku ga Oritara Bokura wa Tsugai

𝐍

𝐍𝐞𝐤𝐨𝐦𝐢𝐦𝐢 𝐨𝐦𝐞𝐠𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞

𝐎

𝐎𝐨𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐰𝐚 𝐦𝐚𝐡𝐨𝐮 𝐨
𝐎𝐨𝐤𝐚𝐦𝐢-𝐤𝐮𝐧 𝐰𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐬𝐚𝐧𝐚𝐢
𝐎𝐤𝐚𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐤𝐲𝐨𝐮𝐝𝐚𝐢 𝐧𝐨 𝐛𝐚𝐚𝐢
𝐎 𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚́𝐫𝐢𝐨
𝐎𝐮-𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐩𝐩𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞

𝐏

𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧
𝐏𝐞𝐫𝐧𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐚̃𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐡𝐚𝐦
𝐏𝐫𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐜𝐲 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤
𝐏𝐚𝐢𝐝
𝐏𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐧

𝐐

𝐑

𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐛 𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐠𝐮𝐞𝐢𝐫𝐨
𝐑𝐞𝐟𝐞𝐢𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐜𝐨𝐦 𝐯𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐨
𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐫𝐨𝐨𝐦
Red candy
Royal servant
𝐒

𝐒𝐡𝐞𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐲
𝐒𝐢𝐠𝐧
𝐒𝐭𝐫𝐮𝐠𝐠𝐥𝐞
𝐒𝐢𝐫𝐞𝐧'𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐠
𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲
Shishunki cherry bullet
Sobremesa do Diretor

𝐓

𝐓𝐨𝐨 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞
𝐓𝐢𝐞𝐝 𝐮𝐩 𝐢𝐧 𝐭𝐰𝐢𝐧𝐬
𝐓𝐚𝐬𝐨𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐮𝐭𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬
𝐓𝐞𝐧𝐭𝐡 𝐭𝐢𝐦𝐞'𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐦
𝐓𝐡𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥d
Turn off the camera

𝐔

Under the greenlight

𝐕

𝐕𝐚𝐫𝐠𝐨𝐭𝐡'𝐬 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐲𝐬
𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞

𝐖

𝐖𝐡𝐨'𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲?
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐚𝐤𝐮𝐳𝐚 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞

𝐗

𝐘

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐢𝐬 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝
𝐘𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦
𝐘𝐚𝐠𝐢 𝐭𝐨 𝐨𝐨𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐭𝐬𝐮𝐣𝐨𝐮 𝐣𝐢𝐣𝐨𝐮

𝐙

𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐚𝐦𝐨r
𝐙𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐤𝐢𝐫𝐢𝐭𝐬𝐮! 𝐬𝐡𝐢𝐫𝐢𝐭𝐬𝐮 𝐛𝐥 𝐠𝐚𝐤𝐮𝐞𝐧 𝐤𝐨𝐮𝐭𝐨𝐮 𝐠𝐚𝐤𝐤𝐨𝐮

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE