Minola Ungureanu

Tell the world what you’re made of

PROFILO INSTAGRAM ALLA FINE ⬇️

A 18 anni, sono una studentessa,un’imprenditrice e un investitrice part time. Sto creando la mia realtà online insieme a centinaia di persone unite da una connessione e un dispositivo elettronico.
Anche se è solo l'inizio, mi sono state insegnate tantissime cose , e ad oggi mentre continuo a imparare, ringrazio e sono grata per l’opportunità che mi è stata offerta ,quando avevo bisogno di aiuto.
Molti di noi passano la vita senza raggiungere i propri traguardi e sogni, perché sono in attesa del “momento giusto “ per iniziare a fare qualcosa di utile .
Il mio consiglio, non avere paura,non aspettare il momento opportuno ma: crealo tu stesso . Parti da dove sei e lavora con tutti i mezzi che tu possa avere a disposizione , e sicuramente troverai migliori strumenti mentre stai proseguendo.

Quindi, se sei su questa pagina vuol dire che stai cercando di creare tu stesso quel momento e di prendere il controllo della tua vita, sono felice e orgogliosa di te e sono entusiasta di mostrarti gli alti e bassi del mio percorso per permetterti di arrivare ai tuoi obbiettivi molto più velocemente di quanto ho fatto io.

External link

La mia storia.

Perché il business online?

Inizialmente Ero alla ricerca di qualcosa che mi permettesse di avere più soldi e tempo per me e per le persone a cui tengo, così sono venuta a conoscenza del business online.

Non ho mai avuto una situazione economica buona in famiglia, avevamo un solo stipendio quello di mia madre. Una madre single sempre a lavorare per poter mantenere la propria famiglia. Ma il momento più difficile fu con l’arrivo della pandemia, da lì iniziai a pensare a una soluzione per migliorare la situazione tragica in cui si trovava la mia famiglia, scelgo tra tutti il trading e i mercati finanziari perché mi piace essere in competizione con me stessa, e che il risultato possa dipendere solo ed esclusivamente da me, e dalla mia preparazione. Però mi imbatto in un corso registrato con solo alcuni video….studio mi impegno ma senza nessun risultato.
Quindi decido di optare per il lavoro tradizionale e sacrificare il mio tempo .
Dopo mesi di ricerche mi imbatto in un ragazzo molto determinato ,che parlava di quanto fosse importante investire nella propria formazione prima di investire in altro. Decido di scrivergli e da lì dopo una zoom mi sono innamorata della formazione di cui parlava e di cosa sarei potuta diventare… ed eccomi qui , quest’oggi pronta a spaccare i mercati per costruire il mio futuro è per ringraziare mia madre per tutti i sacrifici.

Altro aspetto fondamentale ero alla ricerca di un’attività che non mi ponesse vincoli dal momento in cui avessi voluto prendermi un periodo off indefinito; non avrei mai messo a rischio nessuno dei traguardi e dei risultati maturati prima.

Ho scelto il trading come quell’attività che si sposa alla perfezione con i miei obbiettivi e la mia visione di vita, non parlo solo dell’aspetto monetario, ma per la qualità ed il valore aggiunto che potesse donare al mio TEMPO. (Che in caso non lo sapeste è la risorsa più importante

Minola Ungureanu

Tell the world what you’re made of

PROFIL INSTAGRAM LA sfârșit ⬇️

La doar 18 ani sunt studenta , antreprenoare digitala și investitor part-time. pe lângă faptul că îmi schimb viața, scopul meu este să impactez cât mai mulți oameni, ajutându-i să creadă în abilitățile lor, să-și atingă obiectivele, dar mai presus de toate să începa să TRĂIASCĂ și nu să supraviețuiască!
VA SPUN DESPRE MINE:
Până acum câteva luni făceam curat și spălam vasele într-un restaurant, dar totuși aveam multe proiecte dar fără mijloace pentru a le face realitate, eram atât de aproape să renunț și să închid toate visele pe care le aveam în sertar ... eram din ce in ce mai nemulțumita de viata mea si nu aveam intentia sa continui asa!
Dar ambiția și dorința mea de a face mi-au deschis ochii către o lume necunoscută de mulți, singurul mijloc capabil să permită realizarea multor vise,
lumea afacerilor online!
Deci, dacă ești pe această pagină, înseamnă că încerci să creezi tu însuți acel moment și să preiei controlul asupra vieții tale, sunt fericită și mândră de tine și sunt încântată să-ți arăt suișurile și coborâșurile drumului meu pentru a-ți permite să ajungi la obiectivele tale mult mai repede decât am făcut-o eu.
Și tu care vrei să începi să TRĂIEȘTI , scrie-mi și îți voi oferi instrumentele pentru a-ți realiza visele!

povestea mea

de ce am ales afacerea online?

Inițial am căutat ceva care să îmi permită să am mai mulți bani și timp pentru mine și pentru oamenii la care țin, așa că am învățat despre afacerile online.

Nu am avut niciodată o situație financiară bună în familia mea, un singur salariu a fost cel al mamei mele. O mamă singură care lucrează mereu pentru a-și putea Întreține familia. Însă cel mai dificil moment a fost odată cu venirea pandemiei, de acolo am început să mă gândesc la o soluție pentru a îmbunătăți situația tragică în care se afla familia mea, aleg printre toate “Tradingul”și Business urile online,  pentru că îmi place să fiu în competiție cu mine însumi. , și că rezultatul poate depinde numai și exclusiv de mine și de pregătirea mea. Dar dau peste un curs inregistrat cu doar cateva videoclipuri... .
Încerc să învăț ma dar fara rezultate.
Așa că decid să merg pentru munca tradițională și să-mi sacrific timpul.
După luni de cercetare, dau peste un tip foarte hotărât, care vorbea despre cât de important era să investești în educația ta înainte de a investi în orice altceva. Mă hotărăsc să-i scriu și de acolo după un zoom m-am îndrăgostit de antrenamentul despre care vorbea și de ce aș fi putut să devin... și iată-mă, astăzi gata să sparg piețele pentru a-mi construi viitorul și să îmi mulțumesc mama pentru toate sacrificiile .

Un alt aspect fundamental era că căutam o activitate care să nu-mi pună constrângeri din momentul în care a vrut să-mi ia o perioadă nedeterminată de concediu; Nu aș fi pus niciodată în pericol niciunul dintre obiectivele și rezultatele atinse înainte.

Am ales “Trading”ca e acea activitate care se potrivește perfect cu obiectivele mele și cu viziunea mea asupra vieții, nu vorbesc doar de aspectul monetar, ci pentru calitatea și valoarea adăugată pe care ar putea-o oferi TIMPULUI meu. (Care în caz că nu știai este cel mai important)

Minola Ungureanu

Tell the world what you’re made of

INSTAGRAM PROFILE AT THE END ⬇️

At 18, I’m a student, an entrepreneur, and a part-time investor. I’m creating my online reality together with hundreds of people joined by a connection and an electronic device.
Although it is only the beginning, I have been taught a lot of things , and to this day as I continue to learn, I thank and am grateful for the opportunity that has been offered to me , when I needed help.
Many of us spend our lives without achieving our goals and dreams, because we are waiting for the "right time" to start doing something useful.
My advice, do not be afraid, do not wait for the right moment but: create it yourself . Start from where you are and work by any means you can, and you’ll surely find better tools as you move forward.

So, if you’re on this page, it means that you’re trying to create that moment yourself and take control of your life, I am happy and proud of you and I am excited to show you the ups and downs of my journey so that you can get to your goals much faster than I did.

My story

why did I choose the online business?

Initially I was looking for something that would allow me to have more money and time for myself and for the people I care about, so I learned about online business.

I have never had a good financial situation in my family, we only had one salary that of my mother. A single mother always working to be able to support her family. But the most difficult moment was with the arrival of the pandemic, from there I began to think of a solution to improve the tragic situation in which my family was, I choose trading and financial markets among all because I like to be in competition with me itself, and that the result may depend solely and exclusively on me, and on my preparation. But I come across a course recorded with only a few videos… .studio I commit myself but to no avail.
So I decide to go for traditional work and sacrifice my time.
After months of research I come across a very determined guy, who talked about how important it was to invest in his education before investing in anything else. I decide to write to him and from there after a zoom I fell in love with the training he was talking about and what I could have become ... and here I am, today ready to break the markets to build my future and to thank my mother for all the sacrifices .

Another fundamental aspect was I was looking for an activity that did not place constraints on me from the moment I wanted to take an indefinite off period; I would never have jeopardized any of the goals and results achieved before.

I have chosen trading as the activity that fits perfectly with my goals and my vision of life, I am not speaking only of the monetary aspect, but for the quality and added value it could give to my TIME. (Which in case you didn't know is the most important asset

External link
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE