pcjklzhc ૮ • ﻌ - ა

07z || sgn

୨୧ peachy — xn

୨୧ entp-t

୨୧ lower-case

୨୧ main : enhypen / dream / bts / txt / skz / ive

୨୧ biases : jakeki - haechan - kimline - taekai - hoin - lizrei

୨୧ otps :
• heejakeki
• tae - gi ; jin ; jun ; hobi ; min
• nohyuck
• tyunning
• lizrei

୨୧ fan bạn gái jakeki ( ít thích làm quen người chung bias, trừ khi dễ thương hoặc chung otps / notps )

୨୧ multi-kpop stan

୨୧ akgae : jenchae

୨୧ không toxic top/bot!

୨୧ 50-90% toxic otp/notp ~ tuỳ couple

_________

୨୧ không acp người lạ / notps / anti group mình stan trừ khi giao dịch, sau giao dịch mình xin phép unf

୨୧ notps xin bye

୨୧ shit-post / spam fangirl's content / gáy otp / chọc quê notps

_________

୨୧ ig : @pcjklzhc

୨୧ tiktok : @pcjklzhc

( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE