Soft🧸🧷💌

𝚂𝙾𝙱𝚁𝙴 𝙾 𝚂𝙸𝚃𝙴 𝙳𝙰 𝙲𝙰𝙼𝚈♥︎

𝐇𝐞𝐲 𝐂𝐚𝐦𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬! 𝐂𝐫𝐢𝐞𝐢 𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐣𝐮𝐝𝐚𝐫 𝐯𝐜𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬,𝐧𝐢𝐜𝐤𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐞 𝐦𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐢𝐬! 𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐦𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐢𝐬𝐚𝐬

•𝗖𝗿𝗶𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮🙋🏻‍♀️•
𝗠𝗲𝘂 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗲́ 𝗜𝗿𝗶𝘀 𝗲𝘂 𝘁𝗲𝗻𝗵𝗼 14 𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘂 𝗻𝗼 9° 𝗮𝗻𝗼 🙃, 𝘁𝗲𝗻𝗵𝗼 𝘂𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗳𝘁 𝗻𝗼 𝘁𝗶𝗸 𝘁𝗼𝗸 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗰𝗮𝗯𝗲𝗶 𝗱𝗲 𝗰𝗺𝗰̧ 𝗽𝗼𝗶𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗶 𝗮 𝗼𝘂𝘁𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗶𝗻𝗵𝗮:( 𝗠𝗶𝗻𝗵𝗮 𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹 𝗲́ 𝗖𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗯𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗺𝘂𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗶𝘀 𝗺𝗲𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗶𝘀 𝘀𝗮̃𝗼 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀, 𝗺𝗶𝗻𝗵𝗮 𝗺𝗮̃𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗺 𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗯𝗮 𝗲 𝗺𝗲𝘂 𝗽𝗮𝗶 𝗲𝗺 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝘇𝗮 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺 𝗺𝗲𝘂 𝘁𝗶𝗼 𝘁𝗲𝗻𝗵𝗼 𝘂𝗺𝗮 𝗶𝗿𝗺𝗮̃ 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝘃𝗲𝗹𝗵𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗮 𝗱𝘂𝗱𝗮

𝙽𝙸𝙲𝙺𝙽𝙰𝙼𝙴𝚂

Nicknames aesthetic-Soft

૮₍๑•ˑก₎ა 𝗻𝗶𝙘ks

𝚋𝚢 𝚌𝚊𝚖𝚢 𝚜𝚘𝚏𝚝𝚡𝚣★

OO1 ִֶָ ૮₍๑•ˑก₎ა 𝗳α𝗶𝗋𝘆̶ 𝗰r𝗲ֹ︩︪a𝗺 ⑅ 🏩 𖣯 𓂃

OO2 ִֶָ ૪ ࣪˖ 💉 𓄴 𝘄𝘄w.𝗻ɔαׅ𝗵.𝗰ֹᦅ̶۪ꭑ ᨒ🔬

OO3 ִֶָ ャ ›🐭 𓊔 𝗸ꮻ︩︪𝗼 ★̲ 🧠 ꐑꐑ

OO4 ִֶ ᕱ ⑅ ᕱ 🎀 𓏔 𝘁ꮻ︩︪k𝗶ᦅ ⊹ ִֶָ 💒 ᖚ

OO5 ִֶָ ⩇⩇ ꜥ 💭 ◖𝘁𝘂𝗅̶ɩ𝗽s 𝗽𝗮͟ri𝘀 𖥔 ࣪˖ 💒 ᐢ..ᐢ

OO6 ִֶָ ،،̲ 🍏✶ ᨨ 𓏔 s𝗲𝗿𝗲ֹ𝗻͟𝖽𝗶𝘁𝗂թ𝘆̶❕◗ ˊᯅˋ

OO7 ִֶָ ᨅ 🧠 ▨ 𝘀ᦅ͟𝗼 𝘁࡛𝗶ny ᨑ︕

OO8 ִֶָ 𓄹𓈒 ℒ ˖ ࣪💭 ◖ 𝕷𝗜𝐀𝕸 🎀 ★̲🍶𓂃

OO9 ִֶָ 💉 𖤩◖ 𝕱𝗟𝐄𝕌𝕽 ! ⬩ ⚠️ ᝬ

O1O ִֶָ ૮₍ ˵ • ꤮ ก ˵ ₎︎ა 𓊔 𝕽𝗬𝐙𝔼 𖤘 🕸️ ⑅ ᘏ

O11 ִֶָ 𒀭🐰◖𝗹𝘆n𝗇̶ 𝗽ᦅ͞ᧉׅ𝗺ׁ𝗌 ★̲ 🎀𓂅̸ᅠ

O12 ִֶָ . 𓈊 ݁ ، 🏩 𓏔 𝘁𝔦͟𝗻𝗒 𝗯𝗹𝗮ι𝕣 ˖ ࣪૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა

O13 ִֶָ 𒀭 🍓 ◖ ℬ ⸒ b𝗮𝗸ɘ︭𝗽ᦅ𝗲ꭑֹ𝘀 ٠ 𖤘 🥛 𓂃

O14 ִֶ 𖧧 ָ࣪ ˓˓ 🕷️ᨒ 𝕮𝐇𝕀𝗥𝐒 𓏔 𖣯 𓂃

O15 ִֶ 𖡙 🌷 ⩇⩇ 𖥦 𝕮𝗟𝐄𝕸𝔼𝐌𝗧 𓎏 ❕ 𖣯

O16 ִֶ 𓏲 ⛸️ 𓈃 𝗚𝐀𝕐꒒𝕰 ᨑ🍴ᝬ

O17 ִֶ 𖣯 🍓 ⩀ 𝗹ə͟𝗶gh 𖤘 ⩇⩇ 𓎏 ᐢ. ֑ .ᐢ

O18 ִֶ ⩉ 𖥻 ִ ۫ ּ y/n 𒀭 🐄❕𓂃 ࣪

O2O ִֶ 𝐈̶̲𝐈̶̲ 🥛 ˖ w𝘄𝘄.y/n.𝗰𐐫̱𝗺 𖥦 🎀 𖣯

O21 ִֶ ᐢ..ᐢ ◒ 𝗮𝗸𝗲ֹ︩︪m𝗶 𓄳 ⏃ 🐇🌷◗

O22 ִֶ ˓ ✹ ִֶָ ࣪ 🎻 ◗ ⩇⩇ 𝗶𝗍͟𝗮𝐥ɩ𝗮 𓄳 🐰ˊᯅˋ

ꭑᦅ̶۪𝗿ɘ 𝗻𝗶cks 𓊔 n meus:

🥛ʾ˖ 𖨂 𝗰h︩︪ɔ𝗰ׄο𝗹αׅ𝘁𝘁ɘ 𖤘 𝗺𝔦̶𝗹𝕜ׄ ٠𓆪
‣ 𓄼 𝖋αɩ𝗋𝗒ֹ𝗽ͻ͟𝗲ꭑֹ𝗌٠ 📄 ★̲ 🎀𓂅̸ᅠ
𓏲 🍚 ◖ 𝗴𝘂𝕜︩︪𝗸ɩɘ ★̲ cᦅꭑ ★̲ ˖
𖠵 ✉️ 𝗍ִ𝗮ׂ𝗲 𐇖 𝗰ꮻ︩︪𝗳𝗳ɘ 𓂅⁩ ⋆ 🎀
،،̲ 🩰 ✶ ◖ 𝖻ׂə͟𝗮𝗋 ⑅ 𝘁ׅɘ𝘁e̸ﹾ 💡 ࣪ ִֶָ
ᐢ. ֑ .ᐢ ⋆ 𝗯ׂ𝗎𝗇ׅ𝗇̶𝘆̶ 𝗷ɘ͟ꮻ𝗇 ⊹ ִֶָ 🐇 ᖚ
ᕱ ⑅ ᕱ ✉️﹗𝘁𝖎𝗻𝘆̶ ▾ 𝗴𝘂͟𝗄 𖥔 ࣪˖
𓊔 🎀 ꜥ 𝔣α𝗶𝗋𝘆̶ 𝗸ᦅ͟ᦅ ˖ ࣪ 🐇! ꐑꐑ
𒀭 𓄹 𝗌ᦅ𝔣٭𝗍 🧠 𝘃ֹ𝗮͟𝗇𝘁࡛ɘֹ 𖣯𓂃
. 𓈊 ݁ ، 𝘁ׅi𝗇y ⑅ 𝗽ׁ𝗿ι𝗇̶ɕׅ𝗲𝘀۟𝘀 𖤘 🎀 𓂃

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE