ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತಿತರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ತೆ

ನಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ...

ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿ...ತಿಕ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ತೆಗಿತಿವಿ
...ಆದ್ರೆ ಸಪರಾಗಿರತ್ತೆ...ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ

ಸಂಚಿಕೆ ೮ - ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ

ಸಂಚಿಕೆ ೭ - ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ

ಸಂಚಿಕೆ - ೬ - ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE