𝗙𝗼𝗻𝘁𝘀
𝐁𝐚𝐛𝐲𝐝𝐨𝐥𝐥
𝐁𝐚𝐤𝐞𝐫𝐲
𝐁𝐚𝐤𝐬𝐨 𝐬𝐚𝐩𝐢
𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞
𝐁𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐲 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐁𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐥𝐲
𝐁𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐟𝐥𝐢𝐞𝐬
𝐁𝐲𝐨𝐦 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐂𝐡𝐞𝐞𝐤𝐲 𝐫𝐚𝐛𝐛𝐢𝐭
𝐂𝐡𝐞𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨
𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦
𝐂𝐮𝐭𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐂𝐮𝐭𝐞𝐰𝐫𝐢𝐭𝐭𝐞𝐧
𝐃𝐢𝐠𝐢𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧𝐞
𝐃𝐉𝐁 𝐝𝐨𝐨𝐝𝐥𝐞𝐝 𝐛𝐢𝐭𝐬
𝐃𝐨𝐧𝐮𝐭 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐃𝐨𝐨𝐝𝐥𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐬
𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐦
𝐅𝐚𝐢𝐫𝐲 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐨𝐝 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐆𝐚𝐫𝐥𝐢𝐜 𝐬𝐚𝐥𝐭 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚
𝐆𝐫𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐤𝐞𝐬
𝐇𝐚𝐰𝐚𝐢𝐢𝐚𝐧 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐇𝐢𝐛𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬
𝐇𝐢𝐩𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐇𝐮𝐠 𝐦𝐞 𝐭𝐢𝐠𝐡𝐭
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬
𝐊𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐫𝐬
𝐊𝐠𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬
𝐊𝐠𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞
𝐊𝐠 𝐫𝐞𝐝 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬
𝐊𝐥𝐜𝐮𝐩𝐢𝐝
𝐋𝐞𝐦𝐨𝐧𝐦𝐢𝐥𝐤
𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐜𝐚𝐟𝐞
𝐋𝐨𝐯𝐞
𝐌𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐝 𝐛𝐨𝐥𝐝
𝐌𝐨𝐦𝐬𝐝𝐢𝐧𝐞𝐫
𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨
𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬
𝐏𝐞𝐧 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐏𝐢𝐧𝐤 𝐜𝐡𝐢𝐜𝐤𝐞𝐧
𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐏𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐢𝐧𝐠𝐛𝐚𝐭𝐬
𝐏𝐮𝐦𝐩𝐤𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐤𝐞
𝐑𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐑𝐞𝐚𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬
𝐒𝐡𝐨𝐫𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭 𝐛𝐨𝐥𝐝
𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐥𝐞𝐝
𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞
𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫
𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 2019
𝐔𝐈𝐌𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬
𝐖𝐚𝐥𝐤𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐛𝐨𝐮𝐧𝐮𝐬

Symbols

꒰ ꒱ ✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ➷。˚ ೃ࿔ 𓆉
ˏˋ°•*⁀➷.𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡
0:35 @paintingdunkin:anyone want these? ꒰ ꒱ 📎🏹🩹🥥⛸️🐚🥽🕊️🏷️✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ➷。˚ ೃ࿔ 𓆉
ˏˋ°•*⁀➷.𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡
0:35 ━❍─── -5:32
↻ ⊲ -5:32
↻ ✰ :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
- — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
- 🥽 ty for ....
@.pinkrqe:— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
- daily #𝗮𝗱𝗱𝗷 feed 𖤐
- ↳︎ ps. ur 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱! ◡̈
- 🥽 ty for ....
:。ೃ࿔₊•𖤐 ◡̈ ⋒✎ ✿ ➷ ✈︎ ☻︎ ┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ *⁀ ꒰꒱. aesthetic emoji‘s
🦢 ·˚ ༘ ┊͙ ◟̆◞̆┊ılı.ıllı.┊𝐒/𝐎:┊꩜┊𝐃𝐓: ┊ᜊ┊𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:
⚓︎ — please stop┊s/o :a ꩜ ┊tags ┊
⌗ you’re name- ᜊ cafe ✿
⤷‧₊˚ fandom name :: stay safe!
✈︎ 𝐭𝐜 — :: put their user here shat
• name | ఌ (pronouns here! )
— ⌗ fandom name lovebug —
| date you started | 𖠰 - 𝐭𝐜 —
𝐚𝐛𝐜𝐝𝐞𝐟𝐠𝐡𝐢𝐣𝐤𝐥𝗺𝐧𝗼𝐩𝐪𝐫𝐬𝐭𝐮𝐯𝐰𝐱𝐲𝐳
𝐀𝐁𝐂𝐃𝐄𝐅𝐆𝐇𝐈𝐉𝐊𝐋𝐌𝐍𝐎𝐏𝐐𝐑𝐒𝐓𝐔𝐕𝐖𝐗𝐘𝐙
𝖆𝖇𝖈𝖉𝖊𝖋𝖌𝖍𝖎𝖏𝖐𝖑𝖒𝖓𝖔𝖕𝖖𝖗𝖘𝖙𝖚𝖛𝖜𝖝𝖞𝖟
𝕬𝖁𝕮𝕯𝕰𝕱𝕲𝕳𝕴𝕷𝕶𝕵𝕸𝕹𝕺𝕻𝕼𝕽𝕾𝕿𝖀𝖁𝖂𝖃𝖄𝖅
🇦 🇧 🇨 🇩 🇪 🇫 🇬 🇭 🇮 🇯 🇰 🇱 🇲 🇳 🇴 🇵 🇶 🇷 🇸 🇹 🇺 🇻 🇼 🇿 🇾 🇿 
⋒ ❅ ⋒ ☕︎ ☃︎ ࿐ ࿔*:・ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⚯͛ ⋒ ❅ ☕︎ ☃︎ »»— —««← →ʚɞ ◡̈ ➵ ఌ -ˏˋ ´ˎ˗ ✎ᝰ ⊱ ఌ⚯͛┊➵ 𖤐 ꒰꒱ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕   ◡̈ ꒰  ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅┊ೃ ╰► ꒱ ➛↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹   ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ⚡︎ ✎- ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎𖤐 - (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*· ˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ೃ࿔₊• ✰ ✧ ★ ✦⁎⋆ * ˚ ✦ ↝ ↠ ➳ ➷。˚↳⤷ •*⁀➷ ↴ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ◜ ◝ 『 』「」《 》˚ ೃ࿔₊• ┊͙✧˖*°࿐꙳♪ ✁ ᵕ̈ ⚡︎ ⋒ ➳ 𖤐 ✎ ᝰ ⚯͛ ꒰ ꒱ •*⁀➷ 𑁍 »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎♥︎☾❤︎𓆉☀︎︎☏☺︎︎☻︎☹︎シ✔︎☯︎︎♧✰✯☆✩✵❀❄︎❁☼︎᯽✫۞𖣔⍟𖣘𑁍᪥𖧷⁂✪☯︎✌︎𓇽☘︎☂︎☔︎✈︎♧︎︎︎☁︎☮︎➪♪ ☆♬○♩●♪✧𖣘𑁍᪥𖧷⁂✪☯︎✌︎𓇽☘︎☂︎ ✧˖*°࿐ • *⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ﹋﹋ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ᵕ̈ »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ • ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎☔︎✈︎♧︎︎︎☁︎☮︎➪♪ ☆♬○♩●♪✧ ࿔₊• ↳ ◡̈꒰ ꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —𖠰♡︎☀︎︎ ❄︎⚘ ❏ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ˗ˏˋ ´ˎ˗ Ⰶ ✎ᝰ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦𖤐⋒ ☃︎ ▢ ꒰꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ˖* ೃ࿔ 𓆉◡̈ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⋆ ⋆⑅˚₊ ʚɞ ఌ ➝ ⚡︎┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ꒰꒱ ⚯͛ 𖤐✰ ◡̈ •*⁀➷ ⚡︎ ✎ᝰ ﹋𖤐 ☼ ⋒ ⚡︎ ⚓︎∘ ⌗ ·˚ ༘ ღ ゛✎ ✄✩ ✼   ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,!ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞ @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ ; ♡⋆.ೃ࿔* 𓂃 ☯︎ ꒰꒱ ᝰ ılı.lıllılı.ıllı. ೄྀ(^‿^✿) ʚĭɞ 𓆝𓆟𓆜 ོ ʚ ᨳ ପ ꒦꒷ ꩜ 𖦹 ᜊ ★ ☆ 𖤐 ☻(:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) Sound thingy:
[Example ]
0:29━❍──────── -3:50
↻ ⊲ Ⅱ ⊳ ↺
VOLUME: ▁▂▃▄▅▆▇ 100%
”Aesthetic emojis: 🥥🍪☁️🐢🖇🐩💿🐚🩰🏹🍦🍡🥯🥚🧇🥞🥛🧋👒🦕🥽🧤⛸🛼🦩🍄🧃🎨💻⌨️🖱🩹🔮🔭🧼🧴🧸🪞✉️🏷🛒🗓❕❔🐼🌱🪴🕊🦢🐥🐮🧦🦉🌴🌻🌈🫖
Symbols: ꒰꒱ ✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ➷。˚ ೃ࿔ 𓆉
ˏˋ°•*⁀➷.
꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✆➳𓆉︎✎◜◝❏⌲⊹⋆☄︎:ੈ✩₊˚↳✰✯☆✩✵ ꒰꒱ ⁀➷ °• ੈ♡₊˚•. ↳ ♡ ≡ ✦ ͙ ˚ シ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ↰ ↱ ↲ ↳ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢
▢ ▢ ▢ writing fonts:
fonts
better together script
cream
letters for learners
marola
kawaii stitch
futura handwritten
cheeky rabbit
panic
austhina
local brewery sans
dingbats:
menina
habede
garlic salt
djb doodled bits
azalleia
social media
barcode
summer coast

⌗┇➜ ib: ↶ — ⬪˙
⌗ name
➜ 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘄𝗮𝘆 ⬪˙ 𓈈
☈ ⌗ fandom feed ✉️
u s e r n a m e
ʚ ♡⃛ ɞ ⬪˙↶ ✦ ⌗ ➛ ˚ · ˖ 𓍢𓂅 𓂃 𓏲 𓍯ᜊ ❍ ≀ ꒲ ฅ^•ﻌ•^ฅ ┊ ┇ ❏ ᎒ ☈ 。゚・๑ 𖠅 𓈈ㅤ

ʚ₊˚‧ ✿ ꒱ 𝓜𝐲 𝐟𝐨𝐧𝐭𝐬 & 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬 ⤛ :
𝓒𝐎𝐋𝐎𝐔𝐑 𝓒𝐎𝐃𝐄𝐒:

✿°•∘ɷ∘•°✿°•∘ɷ∘•°✿°•∘ɷ∘•°✿
🌷⤾·˚ ༘ 𝐟𝐨𝐧𝐭𝐬↓! ⊹˚˖⁺
• 𝐛𝐮𝐛𝐛𝐥𝐲
• 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐣𝐨𝐚𝐧 (𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐟𝐨𝐧𝐭)
• 𝐥𝐞𝐦𝐨𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐤 (𝐛𝐨𝐥𝐝)
• 𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬
• 𝐤𝐢𝐧𝐚𝐧
• 𝐥𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐜𝐚𝐟𝐞
✿°•∘ɷ∘•°✿°•∘ɷ∘•°✿°•∘ɷ∘•°✿
☁️ ⤾·˚ ༘ 𝓓𝐢𝐧𝐠𝐛𝐚𝐭 𝓢𝐲𝐦𝐛𝐨𝐥𝐬↓! ⊹˚˖⁺
• 𝐡𝐚𝐛𝐞𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐨𝐨𝐝𝐥𝐞𝐬
• 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞
• 𝐠𝐚𝐫𝐥𝐢𝐜 𝐬𝐚𝐥𝐭 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚
• 𝐩𝐢𝐤𝐨 𝐩𝐨𝐩 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐢𝐢 𝐠𝐢𝐫𝐥𝐬
• 𝐩𝐨𝐩𝐩𝐲 (𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐟𝐨𝐧𝐭) • habede extra doodles
• garlic salt
• better together demo
• aracne
• cutewritten
• kg miss kindy
font(s) not on dafont:
• poppy
👜👡👒🐇🍥🧋🎟️🏐⛸️🧾📁📂🗓️🗒️🖇️🪜🩹🔭🧺🧴🥡₊•New video idea⋒ ┊「🥡」hastags ┊𝘁𝗰: 𝘃𝗰:
Credits: paraderae charlspolls inspiring charms dunkieswirls on tt

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE